Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Løsemidler

Løsemidler fordamper når maling, lim og rengjøringsmidler tørker. Du puster det inn, deretter frakter blodet disse løsemidlene til viktige organer i kroppen din, særlig til hjernen og nervesystemet. Noen løsemidler transporteres gjennom huden. Løsemiddelskader kan ikke helbredes, bare unngås. Det er derfor svært viktig å ha dette i tankene. Løsemidler gjør dessuten stor skade ute i naturen, og det er også risiko for brann og eksplosjon ved bruk av løsemidler. Løsemidlene i oljemaling fordamper under påføring og ved tørking og kan gi løsemiddelskader. Malere jobber med en slik risiko. Det er derfor viktig å ta hensyn til valg av produkt når du anbefaler maling til kundene. Når oljemalingen er tørr, avgir den ikke lenger giftige gasser. Både syntetisk og naturbasert oljemaling kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Vannbaserte malinger regnes som det mest miljøvennlige alternativet. Produkter som inneholder løsemidler merkes med en VOC- og YL-gruppe.

YL-merking

YL står for yrkeshygienisk luftebehov og er delt inn i sju grupper: 00, 0, 1, 2, 3, 4 og 5. De forteller hvor mye luft som skal til for å fortynne løsemidlet til en maksimalt akseptabel konsentrasjon av løsemiddel i arbeidsatmosfæren, over en åtte timers arbeidsdag. Dess høyere tall, dess større risiko og krav til ventilasjon betyr å lufte. Vi tilfører eller fjerner luft for å rense og for å styre temperaturen og fuktigheten i rommet. og verneutstyr. Velg alltid produkter med lavest mulig YL-grad. Hensikten med YL-merkingen er å sette deg i stand til å vurdere risikoen ved å bruke produkter som inneholder løsemidler. Tidligere var det krav om å YL-merke alle produkter som inneholdt løsemidler. I 2005 ble dette kravet fjernet etter tilpasning til EØS-reglene. Det er nå frivillig å opplyse om YL-grad, men Arbeidstilsynet anbefaler leverandørene å fortsette merkingen. Er ikke pakningen YL-merket, kan det hende du finner informasjon i produktets sikkerhetsdatablad. Et sikkerhetsdatablad er et skriv som skal følge med alle produkter som inneholder et eller flere farlige kjemikalier, sammen med anbefalte vernetiltak. Dette finner du på produsentens eller leverandørens hjemmeside.


Yl-merke slik du finner det nederst på et malingsspann.

VOC-merking

Maling og lakk skal VOC-merkes. VOC står for flyktige organiske forbindelser. Det er de organiske løsemidlene som her skal til livs på grunn av de alvorlige helse- og miljøskadelige egenskapene deres. VOC måles i gram per liter (g/l), og dess høyere tallet er, dess større blir skadene på vegetasjon og mennesker. Velg produktene «low-VOC» eller «no-VOC».


VOC-merket slik det kan vises på helt nederste linje.

Migrated