Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Oppgave: Markedsundersøkelse

Samarbeid
Bildet tilhører ForaForm

Oppgaven passer godt som gruppearbeid. For å kunne gjennomføre denne oppgaven bør gruppen ha gått gjennom teorien som står i lærebokas del B, kapittel 7.

1) Problemdefinisjon
Hva vil dere finne ut? Et eksempel kan være å finne ut hvor stor andel av et utvalg som kommer til å kjøpe nytt kjøkken i nærmeste framtid og hva som kjennetegner dette utvalget.

2) Lag et spørreskjema
Går du videre med kjøkken kan neste spørsmål være i hvor stor grad respondenten er fornøyd med kjøkkenet sitt, når det var nytt og om vedkommende ønsker forandringer. Det kan være spørsmål som angår livsfase,  prisklasse og stil. Hvor stort er kjøkkenet, er det ønske om utvidelse og hvor mange det i husholdningen? Lag skjemaet slik at det er nok svaralternativer. Det bør ikke være for mange spørsmål, det er viktigere at de spørsmålene der stiller er presise.

3) Innsamling av data

  • Bestem populasjon. Et eksempel kan være alle kvinner over 25 år eller både kvinner og menn over 25 år. Et hensiktsmessig utvalg kan være alle som kommer ut fra en bestemt kjøkkenbutikk. Et tilfeldig utvalg kan være alle voksne over 25 år som dere treffer tilfeldig på gata der mange går forbi. Ta stilling til om dere skal spørre både kvinner og menn og om andelen skal være lik.
  • Hvor og hvordan skal utspørringen foregå?
  • Hvor mange skal dere spørre? Flere svar gir større pålitelighet.

4) Etterarbeid
Legg sammen alle svar og regn sammen hvor stor prosentandel som har svart hva. Analyser det innsamlete materialet

5) Konklusjon
Hva fant dere ut? Kan det tolkes annerledes? Har noen av gruppene funnet ut noe sensasjonelt?

Migrated